Krisberedskapsplan

               Krisberedskapsplan för Högalidskolan-Abisko  ( 2004-08-04 )

                            Innehållsförteckning

 

1.                              Om olyckan är framme……………………………………………Sid. 2

2.                              Inledning…………………………………………………………..Sid. 3

3.                              Checklista, resurspersoner…………………………………………Sid. 4

4.                              Om du själv kommer i situationen att ge känslomässig första hjälp…..Sid.5

5.                              Dödsfall barn………………………………………………………Sid.7                                     

6.                              Dödsfall personal………………………………………..................Sid.8                                     

7.                              Barn som mister nära anhörig………………………………………Sid. 9                                    

8.                              Olyckor, olyckor på skola…………………………………………Sid. 10                                   

9.                              Olycka utanför skola           …………………………… …………Sid.12                                   

10.                          Allvarlig bussolycka……………………………………... ………..Sid.13                                   

11.                          Barns försvinnande………………………………………………...Sid.14                                   

12.                          Allvarlig sjukdom………………………………………... ……….Sid.15                                    

13.                          Rutiner vid polisförhör………………………………….... ……….Sid.16                                    

14.                          Sexuella övergrepp och misshandel……………………… ………. Sid.17                                   

15.                          Brand……………………………………………………  ………Sid.18                                    

16.                          Beredskap vid strömavbrott/snöoväder……………………………Sid.19                                    

17.                          Våld – hot om våld………………………………………………..Sid.20

 

 1.OM OLYCKAN ÄR FRAMME                                           

LARMA 112 (VID STÖRRE OLYCKSHÄNDELSE)
MEDDELA LOKALA KRISGRUPPEN
MEDDELA ANHÖRIGA

I den lokala krisgruppen ingår:
Rektor               Eva-Karin Rönnfors-Ribaut  70502, 070-2729133  hem 13926
Kanslist              Eija Joki                               70240
Skolsköterska    Ann-Britt Lindström-Nutti    70329
Kurator              Birgitta Johansson                 70335
Pedagog F-3      Karin Persson 
Pedagog 4-6      Kristina Rydberg
Pedagog 7-9      Margareta Spett
Fritidspedagog   Ingegerd Fors
Kontaktperson massmedia/polis: Eva-Karin Rönnfors-Ribaut 70502, mob 070- 2729133

Om ej någon i den lokala krisgruppen kan nås, kontakta :

Barn och utbildningsförvaltningen:
Förvaltningschef, Stefan Hämäläinen                                       70360   mob 070-3231296                                                   
Förvaltningssamordnare Rita Kotavuopio-Olsson                    70369  mob 070-5705481
Stödteamet Chef                                                                   __ 70514
Sekreterare                                                                           __ 70515
Större olycka eller katastrof
Skolans krisgrupp etablerar omedelbart kontakt med civilförsvarets, lasarettets, LKAB; och kommunens krisgrupper.
I övrigt enligt gällande plan.
Telefonlista
Präst                                 67810 alt 112
Skolpsykolog                    70285
Skolläkare                         70690
Kommunhälsan                 70690
Lasarettets kurator            73392
Polis                                  74400
Ambulans                           0920-220275 alt 112
Brandkåren                        12250
LKAB                                71000
Civilförsvaret                      70930
Kommunens krisgrupp      70649

 2. Inledning
Alla arbetsplatser drabbas någon gång av kris. Det händer saker, på arbetsplatsen och utanför, som berör barn, elever och personal. Svåra och allvarliga händelser går inte alltid att undvika, men arbetsplatsen kan förbereda sig, så att en händelse inte skapar onödigt stora kriser.

 Förberedelser
För att kunna hantera olika kriser krävs kunskap om krisers normala förlopp, om sorgereaktioner hos barn och om betydelsen av ritualer.
Handlingsplaner
Om en kris uppstår är det lätt att bli förvirrad och förbise viktiga saker när man är mitt inne i en svår och dramatisk händelse.
För att undvika kaos behöver man en checklista på saker man behöver tänka på.
Kris
Kris = En vändpunkt där tillståndet kan utvecklas till mognad, växt och god hälsa. Den andra möjligheten är nederlag och sjukdom. Var man hamnar kan bero på hur man bemöts och vilken kunskap som finns att tillgå.
Vilka är de drabbade?
En stor olycka eller katastrof drabbar eller berör vanligtvis följand grupper:
·        De döda och deras efterlevande
·        Överlevande och deras familjer
·        Åskådare
·        Räddningspersonal
·        Sjukvårdspersonal
·        Ansvariga
·        Eftersöknings-, ihopsamlings- och identifieringspersonal
Det är alltså ett stort antal människor som kan utveckla traumatiska krisreaktioner i samband med olyckor och katastrofer.
Traumatiska krisens förlopp

 1. Chockfasen
 2. Reaktionsfasen
 3. Bearbetningsfasen
 4. Nyorienteringsfasen

3.CHECKLISTA, RESURSPERSONER
Om det händer, tänk på
·        Krisgruppen på skolan
·        Barn/elever får aldrig lämnas vind för våg
·        Arbetsplatsen får aldrig stängas
·        Informera berörd personal, expedition, telefonväxel
·        Ta hand om syskon, pojk/flickvän, nära kompisar
·        Minnesstund
·        Se till att alla vuxna finns till hands för samtal mm
·        Utse en informationsansvarig
·        Utse de personer som ska ta kontakt med anhöriga
·        Arbetslaget/undervisande lärare tar hand om den grupp de är tillsammans med då de får beskedet
·        Håll ihop grupperna och se till att de ej lämnar skolan

Förteckning över tänkbara resurspersoner utanför skolan
·        Präst
·        Hemspråkslärare
·        Polis
·        Skolpsykolog. Kurator
·        Lasarettets kurator
·        Socialtjänst
·        BUP
·        Skolläkare
·        Kommunhälsan
·        Kommunens krisgrupp
·        Civilförsvaret
·        LKAB
·        Brandkår
·        Ambulans

 4.     OM DU SJÄLV KOMMER I SITUATIONEN ATT GE KÄNSLOMÄSSIG FÖRSTA HJÄLP

Tillrättalägg klimatet runt den hjälpbehövande så gott det går
·        Omsorg
·        Värme
·        Lugn
·        Trygghet
·        Förståelse
·        Accepterande
Ge saklig information
·        Vad har hänt och när?
·        Familjen – vad har hänt med den
·        Redogör, så gott du kan för vad som ska ske

Låt informationen vara kort, precis och taktfull
Ge dig tid att lyssna
·        Lyssna
·        Lugna
·        Trösta
·        Verkliggöra det overkliga

Låt personen prata om händelsen
Undvik tomma fraser (det kunde varit värre…etc.)
Lova inte för mycket. ”Ta inte över” utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. Främja aktivitet i stället för passivitet
Varsam beröring lugnar
Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna på avstånd

 5.       HANDLINGSPROGRAM VID DÖDSFALL BARN

A.   Barns dödsfall efter sjukdom
Även om ett barn varit allvarligt sjukt under en tid, förbiser vi vuxna ofta att berätta för t ex skolkamraterna om sjukdomsförloppet eller den senaste utvecklingen.
Barnen förstår därför inte alltid vad som håller på att hända och är därför dåligt förberedda på dödsfallet.
Man får också vara förberedd på att övriga barn kan dra sig från de sjuka barnet, eftersom de har svårt att hantera sjukdomen känslomässigt.
Detta kan då bli en dubbel börda att bära för det sjuka barnet. Dels skall det bära sin egen sjukdom, dels blir det uteslutet ur gemenskapen.
Vid ett skolbarns dödsfall meddelar DEN SOM FÖRST FÅR VETSKAP OM DÖDSFALLET SKOLLEDNINGEN, SOM I SIN TUR SAMMANKALLAR ELEVVÅRDSTEAM SNARAST MÖJLIGT.
Vid mötet bestäms vad som skall göras i den enskilda situationen.
Handledaren skall vara med vid detta möte. Kontaktperson/er utses för den drabbade familjen.
Observera att skolan i sitt agerande respekterar familjens önskemål. Läraren samlar ihop sin grupp, eventuellt med stöd av elevvårdspersonal, och berättar för barnen vad som hänt. Informationen bör vara enkel och konkret.Handledaren informerar även berörd personal på skolan.
TÄNK PÅ att hemspråksläraren är en stor resurs när det gäller barn av utländsk härkomst!
Glöm inte att anlita tolk vid behov. Definiera också vem som är ”berörd personal” – förutom lärare bör också assistenter, städpersonal, vaktmästare snarast få veta vad som hänt.

 B.   BARNS PLÖTSLIGA DÖDSFALL
Oväntade dödsfall, t ex genom hastigt insjuknande, självmord, drunkning eller bilolycka drabbar övriga skolkamrater som en chock. Man har inte haft någon tid att mentalt förbereda sig på dödsfallet och en del av tryggheten i världen försvinner plötsligt.
Om en elev avlider plötsligt KONTAKTAR DEN SOM FÖRST FÅR VETSKAP OM DÖDSFALLET SKOLLEDNING OCH ELEVVÅRDSTEAM.
Dessa har sedan ett akut möte dit även handledaren kallas. Där så är möjligt tas omedelbar kontakt med hemmet av utsedd kontaktperson.
Eventuella kontakter med massmedia sköts av utsedd person.

HANDLINGSPROGRAM VID DÖDSFALL BARN
a.            Direkt efter dödsfallet
a.1          Rektor underrättar handledare och övrig personal.
a.2           Den berörda elevgruppen underrättas av handledaren, som behåller gruppen resten av dagen.
·        Tala öppet och konkret om vad som hänt*
·        Låt eleverna tala om sina tankar/känslor
·        Handledaren ser till att ingen kommer hem till ett tomt hus
a.3          Skolans övriga elevgrupper underrättas av ”sina” handledare.
a.4          När samtliga elevgrupper underrättats hissas flaggan på halv stång.
a.5          Rektor kontaktar kurator, skolsköterska, psykolog så att de finns tillgängliga på skolan.
a.6          Det kan vara bra med ett föräldramöte någon av de första dagarna.
a.7          Den avlidnes kamrater i elevgruppen bör få med sig en kortfattad redogörelse hem.
         Förslag t ex:
Elevgrupp…..har idag mottagit det tragiska beskedet att….har avlidigt. Detta är Naturligtvis något som vi alla, i synnerhet eleverna i     elevgruppen.., berörs starkt av.
Under de närmaste dagarna kommer vi därför att ägna mycket tid åt att samtala om det som hänt. Elevvårdsteamet kommer givetvis att finnas tillgänglig på skolan och i morgon kommer vi att ha en minnesstund.
Det är mycket betydelsefullt för barnen att man också i hemmet talar öppet om det inträffade. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar eller hjälp.
Högalidskolan…/…20…

 ……………………………...               ...............……………………….

Handledare                                             Rektor

 

a.8          Minnesstund i elevgruppen, helst dagen efter meddelandet om dödsfallet.
Präst bör deltaga i planering och genomförande.

a.9          Tid avsätts i elevgruppen för att prata om det som hänt; alternativt arbeta med frågor rörande döden, rita, skriva berättelser eller dikter, tända ljus.

               TÄNK PÅ:
KONTROLLERA OM ELEVEN HAR SYSKON PÅ SKOLAN. Även i syskons elevgruppbör tid avsättas för samtal.

B.                            DAGEN FÖR JORDFÄSTNINGEN

b.1              Prästen tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevens kamrater delta
                   i jordfästningen.

b.2              (förutsätter positivt besked vid punkt b.1)
·        När dagen för jordfästningen fastställts får eleverna i den berörda elevgruppen med sig hem en kortfattad orientering om elevgruppens deltagande i ceremonin. I denna bör nämnas att det är viktigt att eleven har någon vuxen med sig vid jordfästningen.
·        Det är bra pm så många som möjligt av eleverna är närvarande vid jordfästningen, då detta kan vara av stor betydelse för bearbetningen av sorgen under den närmaste tiden.
b.3              Diskutera ingående i elevgruppen vad som kommer att ske vid jordfästningen
                   Detta är viktigt oavsett om barnen skall delta i jordfästningen eller ej.

 b.4              Jordfästningsdagen håller handledaren elevgruppen samlad. Barn som känner behov av att vara tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare bör dock om så är möjligt få lov till detta.

 b.5              Jordfästningsdagen hålles en kort minnesstund för samtliga elever på skolan.

                   Flaggan hissas på halv stång.

 C.                     UPPFÖLJNING

 c.1           Det är viktigt att elevgruppens handledare får mycket kollegialt stöd och hjälp.

 c.2           Var observant på elevernas olika sorgreaktioner.
·            Några kommer snabbt igång med sorgearbetet så fort dödsfallet blivit känt.
        Hos andra uppträder inga  märkbara reaktioner förrän längre fram.
·            Skuldkänslor är ett typiskt inslag i sorgereaktioner hos barn och ungdomar. Hos barn är skuldkänslorna ofta knutna till att de kan fortsätta att
        leka och ha roligt.
·            Hos både barn och tonåringar kan skuldkänslor hänga samman med ”magiskt tänkande”, Dog hon för att jag var så dum? Dog han för att jag
        sparkade honom en gång? I detta sammanhang är rådgivning och tillrättaläggande av största betydelse.

Sorgens fyra stadier:
1. Chockfasen:  Varar från ett ögonblick till några dygn.
2. Reaktionsfasen: Kan vara i flera veckor.
3. Bearbetningsfasen: Kan vara i över ett år.
4. Nyorienteringsfasen: Kommer att bestå. Individen lever med ärr i själen som inte kommer att försvinna.

 

c.3          Samtal i elevgruppen, där man sätter ord på tankar och känslor i relationtill det som hänt, kommer även framöver att vara av stor betydelse.

               Samtalen kan struktureras på följande sätt:
1.      Introduktion
2.      Fakta
3.      Tankar
4.      Reaktioner
5.      Information
6.      Avslutning
Samtal kan även hållas i mindre grupper.

 

c.4          Det kan vara betydelsefullt för elevgruppen att elevens plats får stå tom en tid. Det kan också finnas andra konkreta saker som påminner om eleven, som kan tas till vara.
Elevgruppen kan vid bestämda tillfällen gemensamt besöka den avlidne elevens grav.

 c.5          Kurator, psykolog och präst kan vara viktiga personer i uppföljningsarbetet.

 6.         HANDLINGSPROGRAM DÖDSFALL PERSONAL

 

a.                        Direkt efter dödsfallet

a.1          Rektor underrättar personalen.
Personalen hedrar den döde.

a.2          Elevgrupperna informeras.                                                                  
·        Om en handledare avlidit ska elevgruppen informeras av en handledare som de känner. Denne bör sedan ”behålla” elevgruppen under återstoden av skoldagen.
·        Samtala öppet och konkret om vad som hänt.
·        Låt eleverna tala om sina tankar/känslor.

 a.3           När samtliga elevgrupper är underrättade hissas flaggan på halv stång.

 a.4           Kurator och/ev psykolog kontaktas så att de finns tillgängliga på skolan.

 a.5           Föräldrar i den berörda elevgruppen kontaktas av rektor.

 a.6           Minnesstund i den berörda elevgruppen helst dagen efter meddelandet om dödsfallet.

 a.7           Vid ett kort sammanträde diskuterar personalen konkreta uppgifter i samband med
                 dödsfallet bl.a. kontakten med de anhöriga.

 b.                        Dagen för jordfästning
b.1           Rektor informerar personalen om jordfästningen.
·  Elevernas deltagande diskuteras
·  Minnesstund förbereds.
b.2           De berörda grupperna får ev. med sig hem en kortfattad orientering om gruppens
               deltagande i ceremonin.

    Förslag till informationstext:

  Det är nu bestämt att ……….kommer att jordfästas…..dagen den…/…kl….
               Deltagandet i jordfästningen är givetvis frivilligt, men det är bra om så många av eleverna är närvarande.
               Detta har stor betydelse för bearbetningen av sorgen under tiden som följer.
               Skolans personal kommer att delta, men det kan vara viktigt att ha någon annan vuxen med sig
               vid  jordfästningen.

Högalidskolan…./…..20….

 …………………………..                          ………………………………..

Handledare                                                    Rektor

 

b.3           Diskutera ingående med de berörda grupperna vad som kommer att ske vid
                jordfästningen.
b.4           De grupper som utrycker behov av att vara tillsammans under jordfästningsdagen
                bör få möjlighet till detta.

7.                        BARN SOM MISTER NÄRA ANHÖRIG

Då förälders/syskons dödsfall blir känt informeras i regel handledaren och arbetslaget först.
Handledaren informerar arbetsledningen och Elevvårdsteamet.
En kontaktperson utses för samråd med hemmet.
Beroende på familjens önskemål informeras elevgruppen om dödsfallet, eventuellt med stöd av elevvårdspersonal.
Brev, blommor eller annan typ av hälsning kan sändas hem till elev som mist förälder.
Vid förälders/syskons död genom olycka eller suicid bör man särskilt noga tänka efter vad som ska sägas och till vem.
Det normala bör vara att Arbetslaget, andra undervisande lärare, elevvårdspersonal känner till dödsfallet.

 

 1. Tiden närmast efter dödsfallet

a.1  I samband med att skolan underrättas om dödsfallet tillfrågar man familjen om       elevens kamrater kan meddelas.
a.2  Diskutera med familjen om ämnet bör tas upp närmare.
a.3  Tala öppet i gruppen medan eleven är borta.
a.4  Berätta om möjligt vad som hänt.

 

 1. Uppföljning

b.1  Arbetslaget följer upp eleven.
b.2  Var observant på elevens sorgereaktioner:
·        Somliga kommer snabbt igång med sorgearbetet efter dödsfallet, andra uppvisar inga märkbara reaktioner förrän längre fram.
·        Skuldkänslor är ett typiskt inslag i sorgereaktioner hos barn och ungdomar. Hos barn är skuldkänslorna ofta knutna till att de kan fortsätta leka och ha roligt. Hos tonåringar hänger det ofta samman med ”magitänkande”: Dog hon för att jag sa att hon var dum? Dog han för att jag sparkade honom en gång? I detta sammanhang är rådgivning och tillrättaläggande av största betydelse!

b.3   Kurator, psykolog och präst kan vara viktiga resurspersoner i uppföljningsarbetet.
8.                        Olyckor, olycka på skolan

Händelse:
·        Elev avlider hastigt eller blir svårt skadad.
·        Dödsfall eller allvarligt tillbud inträffat på skolan (akut sjukdom, astmaanfall, olyckshändelse, självmord, mord etc.)

 Omedelbar aktivitetsplan
 

 1. Medicinsk första hjälp av personal på skolan.
 2. Ambulans och polis tillkallas. Rektor och kanslist underrättas.
 3. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal.
 4. Krisgrupp / nyckelpersonal underrättar:
   
 1. Familjen
 1. Gruppen
 1. Övrig personal
 1. Krisgruppen gör en bedömning av
 1. Plan för återstoden av dagen
 1. Stöd till personal (ett första samtal om det som skett)
 2. Om massmedia kommer till platsen skyddas eleverna, eventuellt också familjen och personal. Rektor utser en som informerar!
 3. Bestäm ett möte med skolans personal för att diskutera planerna för påföljande dag. All personal med berörda grupper deltar.

Uppföljning under de närmaste dagarna

1.      Inled följande dag med en utvärdering av den föregående och gå igenom planerna
      för dagen.
2.      Anordna gruppsamtal för att gå igenom det inträffade.
3.      Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda elever.
4.      Vid olycksfall utan dödlig utgång:
·    Låt elever besöka sjukhuset. (med föräldrars tillstånd)
5.      Håll ett personalmöte vid dagens slut:
·    Förmedla aktuell information och redogör för vidare planering
·    Hjälp personal att uttrycka sina egna tankar och reaktioner
·    Informera om möjligheterna att följa upp det som hänt
6.      Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och stöd.
·    Rektor eller nyckelperson besöker familjen
7.      Genomför ritualer i elevgruppen /grupper, eller med alla samlade.
8.      Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner
9.      Låt personal besöka eventuella syskon i hemmet:
·    Planera återkomsten och diskutera sådant som barnen särskilt oroar sig för
·    Diskutera kontakten mellan skola/föräldrar
·  Vid olycksfall utan dödlig utgång planeras för elevens återkomst till skolan, diskutera hur
    kontakten kan upprätthållas under sjukhusvistelse och konvalescenstid.
10.   Låt barnen delta vid jordfästningen med personal/förälder.
11.   I de fall där syskon eller nära vänner får problem i skolan:
·    Överväg att reducera skolarbetets omfattning och erbjud eleven extra hjälp.
12.  Se till att personal inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda
      behov får den hjälp de behöver. T ex. det döda barnets vänner, barn som tidigare
      upplevt traumatiska förluster, barn med speciellt känslig personlighet, barn som känner
      ansvar för det inträffade samt barn som uppvisar påfallande starka reaktioner.
13.   Låt gruppen skriva brev eller rita teckningar till det döda barnets syskon eller förälder.
14.   För särskilt drabbade barn skall kraven på prestationer anpassas till deras
       nedsatta koncentrationsförmåga.

9.Olycka utanför skolan
(nedanstående är hämtat ur Atle Dyregrov  BEREDSKAPSPLAN FÖR SKOLAN)
Omedelbar aktivitetsplan 

 1. Skapa rutiner som säkrar att skolans ledning informeras av ortens polis, sjukhus eller andra instanser när en sådan olycka inträffar.
 1. Under resor (till fjällen, friluftsdagar mm) har medföljande personal med sig en aktuell adresslista över samtliga elever. Medföljande personal lämnar en kopia till kanslisten.
 1. Arbetsledningen kontrollerar uppgifterna om dödsfallet innan dessa förmedlas till personal och elever.
  Arbetsledningen samlar in så många fakta som möjligt om händelsen från förälder och andra inblandade (polis, brandförsvar, sjukhus etc.)

Den information som förmedlas bör innehålla:
·        När, Var och Hur skedde dödsfallet
·        Var andra elever närvarande
·        Var finns den döde nu 

 1. Arbetsledningen ansvarar för information till:
 1. Plan för stöd återstoden av dagen verkställs (se olycksfall på skola)
 1. Om massmedia tar kontakt, skydda elevernas närmaste anhöriga, kamrater och personal. Rektor utser en person som ger information.
 1. Håll ett möte för att planera de närmaste dagarnas aktiviteter. All berörd personal deltar.

10.      Allvarlig bussolycka med skadade eller döda

Förebyggande:
Alla deltagande i bussen skall använda säkerhetsbälte!
Varje resa skall i förväg rapporteras till kanslisten, med aktuell deltagarlista, uppgift om deltagande personal, färdbeskrivning och telefonnummer där gruppen kan nås. Medresande personal ansvarar för ovanstående, ALLA FÖRÄLDRAR skall vara informerade om resan med färdbeskrivning. Kanslisten ska ha tillgång till föräldrarnas telefonnummer hemma och på jobbet.

 Handlingsplan för Högalidskolan i Kiruna
Räddningstjänsten tar ledningen vid stora olyckor,
polis eller kyrkan lämnar dödsbud.
När något allvarligt händer blir det lätt kaos och förvirring, men de vuxna på arbetsplatsen
måste handla och fatta snabba beslut. Eleverna får inte lämnas vind för våg,
skolan får inte stängas.
·        Kanslisten skall snabbt kunna ge besked om vilka elever som är inblandade.
      (gäller även friluftsdagar mm.)
·        Rektor sammankallar krisgruppen
·        Personalen informeras
·        Syskon, nära kompisar informeras och tas särskilt om hand
·        Kurator, skolsköterska går till den berörda gruppen/grupper och informerar
·        Personal informerar övriga grupper som man har hand om och fortsätter att hålla ihop gruppen
·        En informationsansvarig utses. Ingen annan anställd bör uttala sig
·        Krisgruppen utser de personer som ska ha kontakt med de anhöriga

11. Barns försvinnande

Arbetsledning, Elevvårdsteam och Arbetslag sammankallas snarast.
En kontaktperson utses för samarbete med familj och polis.
Kontaktpersonen är sedan informationsbärare till berörd personal.
För att undvika spekulationer beslutas om vilken information som skall lämnas på skolan.
Rektor utser pressansvarig.

 12. Allvarlig sjukdom

Händelse:
Elev insjuknar i en livshotande sjukdom, t ex barnleukemi, cystisk fibros eller liknande.
Oftast får man reda på detta genom att föräldrar kontaktar personalen och berättar
vad som hänt, och om förloppet framöver. Man bör då fråga om man får berätta om elevens sjukdom för kamraterna.
Utan tillåtelse skall man inte berätta vilken sjukdom eleven har utan bara berätta
att eleven kommer att vara frånvarande en längre tid.
Omedelbar aktivitetsplan (efter tillåtelse av vårdnadshavare)
1.      Berätta för gruppen om sjukdomen. Är man osäker själv kan man be kurator/skolsköterska om hjälp.
      Kanske kan föräldrarna komma och berätta.
      Viktigt är att man är helt uppriktig och rätt fram och inte försöker slingra sig undan det som är obehagligt.
2.      Viktigt är det att hålla kontakten med elev som hamnar på sjukhus så att eleven inte förlorar kontakten med  vardagslivet. Förlorar eleven den kontakten, förlorar den också de parametrar som krävs för att uppfatta sin egen identitet och hamnar lätt i kris.
3.      Ring eleven, och underlätta för kamraterna att hålla kontakt genom att skriva brev etc.
4.      Hur länge eleven än är frånvarande, låt en ”plats” finnas kvar. Prata gärna om eleven. En dag kanske eleven kommer tillbaka efter en lång tids behandling och då vet hon/han att man har räknat med henne/honom fast eleven inte varit närvarande.
5.      Om eleven dör (se dödsfall barn 5)

13. Rutiner vid polisförhör
Ibland blir det nödvändigt med polisförhör. När elever under 18 år kallas till polisförhör bör vårdnadshavare vara med, om det inte är till men för utredningen.
Socialförvaltningen bör också underrättas av polisen om att förhör skall hållas med ungdomar.
Det förutsätts att vi underlättar polisens utredningsarbete och medverkar så att förhör kan hållas på ett smidigt sätt. Det är polisens uppgift att informera föräldrarna om att förhör ska hållas med eleven, så att föräldrarna kan ges möjlighet att närvara vid förhöret på skolan, om så bedöms lämpligt. Om det bedöms olämpligt att föräldrar är närvarande, bör annan vuxen vara med. Detta kan vara någon från socialtjänsten eller någon från skolan.

 Polisen har skyldighet att underrätta föräldrarna om att eleven pga. Förhör måste stanna kvar i skolan efter skoldagens slut. Om vi anser det olämpligt att förhör hålls på skolan, kan vi mycket väl föreslå att det hålls på polisstationen i stället.

14.     Sexuella övergrepp och misshandel

OBS!
Då det gäller utredningar om sexuella övergrepp på barn gäller speciella regler som måste följas.
Föräldrarna skall då vanligtvis inte underrättas om att eleven förhörs.
Förhöret måste hållas enligt mycket strikta regler och oftast på särskild plats.
Det är oerhört lätt att förstöra en sådan utredning genom att ställa fel frågor, att fråga ut eleven för mycket före polisförhöret etc.

 I FALL DÄR MAN MISSTÄNKER ÖVERGREPP ELLER MISSHANDEL SKALL VI ALLTID OMGÅENDE SAMRÅDA MED SOCIALTJÄNST/POLIS!

 15.     Brand
Om brandlarmet går:
·        Tillse att alla utrymmen utryms, även små utrymmen, trapphus, toaletter
·        Någon ur ledningsgruppen ringer 112 och larmar
·        Samla alla elever gruppvis på därför avsedd plats. (se utrymningsplan)
·        Räkna in personal

Därefter:

 1. Informera all personal om

·                Vad som inträffat

·                Hittills vidtagen åtgärd

·                Vad som kräver omedelbara åtgärder

·                Vad som gäller för var och en under de närmaste dagarna

·                Tillsättning av en ledningsgrupp med uppgift att…

 1. Informera alla elever om

·              Vad som hänt

·              Vilka åtgärder som hittills vidtagits

·              Vad som kommer att ske de närmaste dagarna

 1. Tillsätt en ledningsgrupp som diskuterar

·                Lokalfrågor

·                Personalfrågor

·                Verksamhetens utformning

·                Transportfrågor

·                Bespisningsfrågor

 

 1. Informera vårdnadshavare skriftligt via eleverna

    5.  Informera massmedia Rektor utser ansvarig

 16.             Beredskap vid strömavbrott/snöoväder
Det finns händelser som inte kan inträffa eller absolut inta får inträffa men ändå gör det.
En sådan händelse kan vara ett strömavbrott/snöoväder som dessutom blir varaktigt, kanske ett eller flera dygn.
Förebyggande diskussion bör hållas vid ett stormöte.

Förslag till diskussionspunkter:
·        Hur påverkas verksamheten vid skolan av ett längre strömavbrott/snöoväder?
·        Vilka möjligheter föreligger att i en sådan situation klara servering av lunch?
·        Hur klarar man belysningsfrågan?
·        Finns stearinljus, ficklampor, batterier och var förvaras de?
Vid snöoväder bör man tänka på följande:
·        Lyssna på lokalradion för att informera dig om den aktuella situationen.
·        Vid oklarhet med bussar, kontakta kansliet.
·        Notera vilka elever som trots ovädret kommer till skolan.
·        Rektor/kanslist meddelar om verksamheten skall inställas.
·        Om skolan stängs får inga elever skickas hem utan vårdnadshavares kännedom.

 17.        Våld – hot om våld
Vad gör vi om det inträffar en akut våldshändelse?
·        Den som blivit utsatt för våld eller annan form av personlig kränkning omhändertas genast
     Av den personal som finns på plats.
·        Den som blivit utsatt för våld får under inga omständigheter lämnas ensam de närmaste timmarna efter händelsen.
1.      Kontakta skolledningen och krisgrupp!
2.      Skolledningen tar över ansvaret för den som personligen drabbats. (om skolledningen inte finns på plats tar krisgruppen över ansvaret för att handlingsplanen följs)
a.       Kontaktar anhöriga
b.      Kontaktar vid behov läkare
c.       Informerar övriga medarbetare
3.      Skolledningen eller den som anses lämpligast, följer med den som drabbats till eventuell läkarundersökning. Det är viktigt att inte lämna personen som drabbats. Kontrollera att personen har stöd och hjälp i hemmet.
4.      Krisgruppen ansvarar för att var och en som blivit berörd av händelsen ska få möjlighet att tala om det som inträffat och ej lämnas att ensam bearbeta händelsen.

 Kom ihåg!

 ·        Krisgruppens telefonlista! – Ge stöd, ställ upp för samtal!
 

·        Polisanmälan – skolledningen i samråd med den som har blivit utsatt för våld.

 

·        Arbetsskadeanmälan.

Till sidans topp