skylt.gif (1185 bytes)

skylteng.gif (1310 bytes)

skolan2.jpg (13174 bytes)
Skolan i mars.
The school in March.


skolan1.jpg (9140 bytes)

Högalidskolan i september.
Högalidskolan in September.bamba.jpg (26720 bytes)
Matsalen på skolan.
The school canteen.

 

rasthall.jpg (21516 bytes)

Rasthallen.
The school hall.