HÖGALIDSKOLAN
Gränser-Frihet-Ansvar-Arbetsmiljö

Bakgrund

Under årens lopp har personalen på Högalidskolan kommit fram till en del gemensamma arbetsprinciper som vi vill arbeta efter. Det handlar om etiskt förhållningssätt, arbetsfördelning mellan de vuxna samt praktiska frågor under lektionstid och raster. Vi tror också att ett gemensamt förhållnings-sätt från alla vuxna, föräldrar och personal är avgörande för ett positivt arbetsklimat.

Detta dokument skall ses som en inledning och ett diskussionsunderlag för en fortlöpande process i det som kallas värdegrundsarbetet.
Spelreglerna har behandlats i grupper med valda representanter för föräldrar och elever.
Personalkonferensen på Högalidskolan antog spelreglerna i dess nuvarande form den 11 dec 2001.

Mål

Vi vill att Högalidskolan skall vara en skola där:

Elever och all personal gör sitt bästa för att alla skall trivas och känna sig trygga.
Alla visar respekt för varandra.
Alla får uttrycka sina åsikter och visa sina känslor.
Arbetsklimatet är lugnt och positivt.
Alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Inga trakasserier, mobbning eller våld förekommer, och där ingen hånas eller förlöjligas.
Alla kan röra sig i korridorer och klassrum utan risk att bli knuffade, 
slagna, kallade för fula ord eller andra tillmälen.
Alla tar ansvar för sitt handlande gentemot elever, all personal, lokaler och utrustning.
Alla barn är allas barn.

Spelregler

Det finns ingen frihet utan gränser och med rättigheter följer skyldigheter. Därför måste vi ha vissa spelregler och dessa måste vara väl kända av elever, föräldrar och all personal.

Varje avsteg från dessa spelregler måste få en omedelbar konsekvens.

Ingen elev eller personal ska behöva ta emot glåpord, råa kommentarer, elakheter eller kränkningar vad gäller ursprung 
eller utseende.

* Tillrättavisande samtal med elev/personal och i förekommande fall förälder.

Vår skola skall vara en fredad plats för båda könen, där det inte får förekomma någon form av sexuella anspelningar, kränkningar eller trakasserier

* Tillrättavisande samtal med elev/personal och i förekommande fall förälder.

Alla former av hot är oacceptabla. Direkt eller indirekta hot om våld är särskilt allvarliga och är att anse som ett allvarligt lagbrott.

* Det är varje elevs rättighet att till någon i arbetslaget anmäla våld eller hot om våld. Vid allvarligare våld/hot om våld övervägs alltid polisanmälan.

Alla former av rasistiska tillmälen, uttalanden och symboler samt spridning av rasistiskt material är oacceptabelt.

* Spridning av rasistiskt material är ett allvarligt brott. Polisanmälan övervägs alltid.

När någon eller några utsätts för återkommande fysiska eller psykiska angrepp och elakheter så är det fråga om mobbning. Detta är helt oacceptabelt och utgör ett allvarligt brott mot Högalidskolans spelregler.

* Vi hänvisar till Högalidskolans anti-mobbningsplan. Om mobbningen inte upphör kan det leda till att den/de som mobbar tvingas byta grupp. Mobbning kan även leda till polisanmälan och åtal.

Rökning inom skolans område är enligt lag inte tillåtet.

*Om en elev röker under skoltid meddelas detta till förälder.

Alkohol och andra droger är givetvis förbjudna inom skolans område.

* Om elev ertappas med alkohol eller andra droger meddelas detta alltid till förälder och skolledning som vidtar vidare åtgärder, ex. polisanmälan.

Det är varje elevs skyldighet att förvara värdefull personlig egendom såsom pengar och mobiltelefon, på ett säkert sätt.

*Om stöld ändå sker uppmanas eleven att göra polisanmälan.

Skolan är skyldig att hålla elev med nödvändigt arbetsmaterial. Elev är skyldig att handha och förvara materialet på ett sådant sätt att det inte skadas, förstörs eller förloras.

* Skadat eller förstört material skall till sitt fulla värde ersättas av eleven.

Det är varje elevs skyldighet att i rätt tid infinna sig till lektion samt ha nödvändigt material för den aktuella lektionen. Vad som är nödvändigt bedöms av läraren.

*Vid upprepad sen ankomst meddelas hemmet. Elev kan också tvingas/erbjudas ta igen den förlorade tiden. Om inte nödvändigt material medhaves, räknas inte lektionen som fullgjord.

Grundskolan är en obligatorisk skolform. Detta innebär att all frånvaro måste meddelas.

*Vid första tillfället av olovlig frånvaro kontaktar undervisande lärare snarast hemmet samt elevens mentor. Undervisande lärare kontaktar alltid mentor vid frånvaro. Vid upprepad ogiltig frånvaro meddelas även skolledning och skolhälsovård. Upphör inte den ogiltiga frånvaron anordnas ett möte mellan elev, förälder, berörda lärare, skolledning och skolhälsovård. I sista hand meddelar skolledningen sociala myndigheter om inte skolplikten fullgörs. Skolan och sociala myndigheter samarbetar därefter om vidare åtgärder.

Ingen elev har rätt att störa en lektion genom att t.ex. prata högljutt, göra ovidkommande kommentarer, komma sent till lektion etc.

*Det olämpliga uppträdandet påpekas och eleven ges möjlighet att ändra sitt beteende. Om inte detta hjälper skall eleven utvisas från aktuell lektion och meddelande om detta går hem samma dag. Eleven kan också under en lektion/period bli flyttad till annan undervisningsgrupp eller årskurs och hemmet meddelas. Vid upprepade utvisningar från lektion meddelas skolledningen för vidare åtgärder.

Skolan är allas gemensamma egendom och därför är skadegörelse/nedskräpning oacceptabel.

*Vid vårdslöshet/uppsåtlig skadegörelse är elev personligen skadeståndsskyldig. Detta i varierande grad beroende på elevens ålder.

Vi har inte ytterkläder/mössa på oss i undervisningslokaler och matsal .

* Om någon trots detta bär ytterkläder kommer detta att påpekas direkt.

Bamba är elevernas/personalens matsal. De regler som finns är för allas trevnad. Är det lugnt och god ordning blir det trivsamt för alla och då blir det också trevligare att äta

*Avsteg från Bambas spelregler innebär att elev kan bli tvungen att äta på annan plats.

Elevfiket är till för elevernas trevnad och allt som inhandlas där skall ätas/drickas i rasthallen.

* Avsteg från denna regel innebär avstängning från fiket.